Tai Chi Academy of Wushu and Acupressure offers training in the following Wushu styles:

Internal Styles:

Nei Jing of Shaolin Yi Jin Jing(少林易筋经内经 )

Wai Jing of Shaolin Yi Jin Jing(少林易筋经外经 )

External Styles:

Shaolin Lotus Flower Quan (少林莲花拳)

Shao Lin Quan of Guarding the Mountain

Shaolin Shi Tang Tan Tui (少林十趟弹腿)

Shaolin Babu Lianhuan Tui (少林八步连环腿)

Click HERE for Current Class Schedules